Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky

1. Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť structureSS, s. r. o., IČO 46 973 231, so sídlom Záhradná 22/A, 900 31, Stupava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 86624/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ postupuje pri spracovávaní osobných údajov v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi (ďalej iba „zákon č. 122/2013 Z.z.“). Od 25.5.2018 sa bude Prevádzkovateľ namiesto zákona č. 122/2013 Z.z. riadiť pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a tiež Nariadeniím Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

2. Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

a) V prípade existujúceho vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom vychádzajúceho zo zmluvy, Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutej osy na základe právneho titulu zmluvy, a to výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov danej zmluvy.

b) Prevádzkovateľ spracováva informácie zbierané na tomto webe výlučne s cieľom informovať o nových vydaniach časopisov na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä predchádzajúceho pracovného alebo obchodného kontaktu) alebo súhlasu dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko a e-mail, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného.

c) V prípade, že dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

3. Doba uchovania osobných údajov:
Všetky osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané výlučne v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu (vrátane priameho marketingu) sú spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom:

a) dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),

b) prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,

c) v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

5. Práva dotknutých osôb:

a) (Právo na prístup k osobným údajom) dotknutá osoba má právo vyžadovať od Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje dotknutej osoby spracovávané, a v prípade, že sú, žiadať poskytnutie informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

b) Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú so zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov.

c) V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne používanom a čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

d) Dotknutá osoba má právo na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov), ktoré sú predmetom spracúvania ak:

• sú spracúvané osobné údaje v rozpore so zákonom, prípadne
• na základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby), alebo
• dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov, alebo
• osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa inak spracúvali, alebo
• po uplynutí času uchovania osobných údajov.
Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje, ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:
• uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo
• uplatnenie práva na informácie,
• plnenie povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,
• uplatnenie právneho nároku
• na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

e) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:
• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu osobných údajov,
• spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
• dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

f) Právo namietať spracúvanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

g) Pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú, má dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov.

h) Ak právnym dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese info@structuress.sk alebo písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa, a to structureSS, s. r. o., Záhradná 22/A, 900 31, Stupava.

6. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
V prípade akýchkoľvek dotazov a pripomienok ohľadom ochrany osobných údajov, prípadne v spojitosti s uplatnením práv súvisiacich s ochranou osobných údajov nás kontuktujte na nasledovných kontaktných údajoch:

Korešpondenčná adresa: structureSS, s. r. o., Záhradná 22/A, 900 31, Stupava.

Email: info@structuress.sk

Telefónne číslo: +421 908 756 239

Bratislava, 28.07.2021

structureSS, s. r. o.